Books
Eshwar Ahe! Nahi Ka Manthos Shri Sai Vachanamurit Shri Sai Baba Janmasthan Mandir, Pathri Hand Book of Information
Miracles and Sai Baba Shri Sainath Bhajanmala Shri Sai Chalisa